RECEPTY – co musimy o nich wiedzieć

RECEPTY – co musimy o nich wiedzieć
Receptę
wystawia lekarz, który posiada uprawnienia do wystawiania recept.
Jeżeli jesteś osobą ubezpieczoną, masz prawo do refundowanych leków czy materiałów opatrunkowych i taką receptę na refundowane leki dostaniesz od lekarza. W innym przypadku recepta będzie pełnopłatna. Recepty realizujemy w aptekach i punktach aptecznych.
Receptę na leki refundowane możesz zrealizować w każdej aptece, która zawarła umowę z NFZ na realizację recept. Taka apteka oznaczona jest specjalną tablicą z informacją o posiadaniu umowy oraz logo NFZ.
Aby wykupić lek refundowany recepta powinna być opatrzona kodem kreskowym nadanym przez NFZ i zawierać odpowiednie informacje dotyczące świadczeniodawcy, osoby przepisującej leki, dane pacjenta oraz niezbędne informacje dotyczące przepisywanych leków.

Prawidłowo wystawiona recepta musi posiadać:
– imię i nazwisko pacjenta
– miejsce zamieszkania
– PESEL, a w przypadku dziecka, które nie posiada numeru PESEL, na recepcie podaje się PESEL opiekuna dziecka z odpowiednią adnotacją i podpisem osoby wystawiającej receptę oraz wiek dziecka
– numer oddziału wojewódzkiego NFZ
– uprawnienia dodatkowe pacjenta, właściwy ich kod (jeśli przysługują)
– datę wystawienia recepty
– datę realizacji (jeżeli jej nie określono – znak X)
– odręczny podpis i dane osoby wystawiającej receptę – w formie nadruku, pieczątki lub naklejki.
Każda zmiana treści recepty (poprawka) musi być opatrzona odręcznym podpisem i odciskiem pieczątki lekarza.
Wymiary recepty będącej przedmiotem refundacji nie mogą być mniejsze niż 90×200 mm.

Warto wiedzieć
Na jednej recepcie może zostać przepisanych do 5 różnych leków gotowych, środków spożywczych, wyrobów medycznych.
Na jednej recepcie może zostać przepisana podwójna ilość leku recepturowego.
W przypadku recept na maści, kremy, mazidła, pasty albo żele można wystawić do 16 recept niezbędnych pacjentowi maksymalnie łącznie do 120 dni stosowania.
Osoba przepisująca leki może wystawić max 12 recept na następujące po sobie okresy stosowania nieprzekraczające łącznie 360 dni, z zastrzeżeniem, że na jednej recepcie nie można przypisać leku na więcej niż 120 dni stosowania.
Ważne!
Pacjentowi przebywającemu i leczonemu w szpitalu przysługują w ramach tego leczenia wszystkie niezbędne świadczenia – także leki. Niedopuszczalne jest wystawianie recept i zmuszanie pacjentów do wykupienia leków koniecznych do prowadzenia leczenia w szpitalu. Przy wypisie ze szpitala lekarz powinien wystawić pacjentowi receptę na niezbędne leki wymienione w karcie informacyjnej.

Ważność recept
Pamiętaj, że recepty wystawione przez lekarza nie są ważne bezterminowo. Najczęściej ważność recepty wynosi 30 dni od daty jej wystawienia lub od wyznaczonej daty realizacji – jeśli taka została określona na recepcie.
Od tej reguły są jednak wyjątki:
– antybiotyki – 7 dni od daty wystawienia,
– preparaty immunologiczne – 90 dni od daty wystawienia,
– leki sprowadzane z zagranicy – 120 dni od daty wystawienia.

 

UWAGA!!!
W razie zgłoszenia się po recepty dla obłożnie chorej osoby, należy przedłożyć w rejestracji
– wypełnione i podpisane przez osobę chorą, na którą jest wystawiana recepta – druki:

Recepty – Upoważnienie pacjenta
Recepty – Oświadczenie pacjenta
Recepty – Potwierdzenie odbioru

 Recepty mogą być przekazane:
– osobie upoważnionej przez pacjenta do odbioru recepty albo przedstawicielowi ustawowemu pacjenta;
– osobie trzeciej, jeżeli pacjent oświadczy podmiotowi udzielającemu świadczeń zdrowotnych, że recepty mogą być odebrane przez osoby trzecie bez szczegółowego określania tych osób.
Upoważnienie lub oświadczenie odnotowuje się w dokumentacji medycznej pacjenta albo dołącza do tej dokumentacji. Informacje o wystawieniu recepty zapisuje się w dokumentacji medycznej pacjenta. Potwierdzenie odbioru recepty czyli informację o osobie, której przekazano taką receptę dołącza się do dokumentacji medycznej pacjenta.
Nie stosowanie się do przepisów jest łamaniem ustawy o zawodzie lekarza może pociągać za sobą liczne konsekwencje zawodowe jak i kary NFZ. Dlatego należy ich bezwzględnie przestrzegać.

Kolejki oczekujących

  • Poradnia ginekol.-położnicza - II poł. października 2019
  • Poradnia chirurgii ogólnej - II poł. października 2019
  • Poradnia neurologiczna - II poł. listopada 2019
  • Poradnia otolaryngologiczna - II poł. października 2019
  • Poradnia chirurgii uraz-ortop. - I poł. grudnia 2019
  • Poradnia okulistyczna -  II poł. kwietnia 2020

TELEFONY

Centrala 71 321 60 03
REJESTRACJA POZ "na Macieja" Ip. 71 322 53 22
REJESTRACJA SPECJALISTYCZNA  IIp. 71 321 02 47
RTG 71 321 02 47
USG ogólne 71 322 53 22
Ginekologia 71 321 60 03 wew. 25
USG ginekologiczne 71 321 60 03 wew. 25
Fizykoterapia 71 321 60 03 wew. 52
Medycyna Pracy  883 497 667
REJESTRACJA POZ "na Borna" 71 328 80 06

Rejestracja na wizyty prywatne

prywatne wizyty 793 729 667 chirurg, dermatolog, endokrynolog, neurolog, otolaryngolog, proktolog, reumatolog

883 497 667 angiolog, internista, pulmonolog

Okulista dziecięcy na Borna 71 328 80 61