Zakres świadczeń NFZ

Zakres świadczeń NFZ
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia (DOWNFZ) prowadzi wymienione rodzaje świadczeń:
– Podstawowa Opieka Zdrowotna
– Ambulatoryjna opieka specjalistyczna
– Leczenie szpitalne
– Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
– Rehabilitacja lecznicza
– Leczenie stomatologiczne
– Lecznictwo uzdrowiskowe
– Pomoc doraźna i transport sanitarny
– Profilaktyczne programy zdrowotne
– Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie
– Zaopatrzenie w wyroby medyczne
– Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze
– Opieka paliatywna i hospicyjna
– Ratownictwo medyczne

Umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej są jawne. Narodowy Fundusz Zdrowia zamieszcza na swojej stronie internetowej informacje, o każdej zawartej umowie z uwzględnieniem rodzaju, liczby i ceny zakupionych świadczeń oraz maksymalnej kwoty zobowiązań Funduszu wobec świadczeniodawcy wynikającej ze wszystkich zawartych umów. tutaj

Proces zawierania przez NFZ umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej odbywa się po przeprowadzeniu postępowania w trybie konkursu ofert albo rokowań.
Rokowanie to ustalenie ceny i liczby świadczeń opieki zdrowotnej oraz warunków ich udzielania z wybraną przez NFZ liczbą świadczeniodawców, do których Fundusz wysyła zaproszenia. Natomiast na zawarcie umowy w trybie konkursu ofert Fundusz zamieszcza stosowne ogłoszenie na swojej stronie internetowej. NFZ przygotowuje formularz oferty, a świadczeniodawca ubiegający się o zawarcie umowy składa ofertę zgodnie z tym wzorem.

Zawarcie kontraktu z NFZ pociąga za sobą szereg obowiązków, które musi spełnić świadczeniodawca. Przykładowo, każdy świadczeniodawca udzielający świadczeń w ramach umowy z Funduszem musi umieścić na zewnątrz budynku, w którym udzielane są świadczenia, tablicę informacyjną z logo NFZ i nazwą świadczeniodawcy.

(Zgodnie z art. 135 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych)

Kolejki oczekujących

  • Poradnia ginekol.-położnicza - I poł. czerwca 2020
  • Poradnia chirurgii ogólnej - I poł. czerwca 2020
  • Poradnia neurologiczna - II poł. czerwca 2020
  • Poradnia otolaryngologiczna - II poł. czerwca 2020
  • Poradnia chirurgii uraz-ortop. - II poł. lipca 2020
  • Poradnia okulistyczna -  brak miejsc na 2020

TELEFONY

Centrala 71 321 60 03
REJESTRACJA POZ "na Macieja" Ip. 71 322 53 22
REJESTRACJA SPECJALISTYCZNA  IIp. 71 321 02 47
RTG 71 321 02 47
USG ogólne 71 322 53 22
Ginekologia 71 321 60 03 wew. 25
USG ginekologiczne 71 321 60 03 wew. 25
Fizykoterapia 71 321 60 03 wew. 52
Medycyna Pracy  883 497 667
REJESTRACJA POZ "na Borna" 71 328 80 06

Rejestracja na wizyty prywatne

prywatne wizyty 793 729 667 chirurg, dermatolog, endokrynolog, neurolog, otolaryngolog, proktolog, reumatolog

883 497 667 angiolog, internista, pulmonolog

Okulista dziecięcy na Borna 71 328 80 61