STANDARDY ORGANIZACYJNE TELEPORADY W RAMACH POZ W NZOZ „MULTI-MEDYK” SP. Z O. O. WE WROCŁAWIU

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12.08.2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U.2020 poz. 1395 z późn. zmianami)

 1. Teleporada jest rejestrowana przez pacjenta poprzez rejestrację medyczną NZOZ Multi – Medyk: telefonicznie pod numerem telefonu 71 322 53 22, mailowo na adres: internista@multi-medyk.pl, osobiście w rejestracji medycznej NZOZ Multi – Medyk we Wrocławiu przy pl. Św. Macieja 8 – Ip. lub poprzez złożenie papierowego formularza w skrzynce umieszczonej obok portierni – formularz dostępny przy portierni lub do pobrania ze strony internetowej www.multi-medyk.pl
 2. Ustalenie terminu teleporady odbywa się poprzez kontakt z rejestracją medyczną NZOZ Multi – Medyk podczas rejestracji osobiście, telefonicznie lub mailowo. Rejestracja podaje pacjentowi datę i przybliżoną godzinę teleporady +/- 60 minut.
 3. Termin teleporady ustalany jest przez rejestrację medyczną planowo wg kolejności wynikającej z listy pacjentów sporządzonej przez rejestrację medyczną NZOZ Multi – Medyk. Teleporada jest realizowana nie później niż w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu zgłoszenia się pacjenta do świadczeniodawcy podstawowej opieki zdrowotnej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, systemu łączności lub osobistego lub w terminie późniejszym ustalonym w porozumieniu z pacjentem lub jego opiekunem ustawowym.
 4. Teleporada udzielana jest przez lekarza lub w zakresie kompetencji przez pielęgniarkę POZ NZOZ Multi – Medyk telefonicznie w warunkach gwarantujących poufność zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych obowiązującymi w NZOZ Multi – Medyk. Połączenie telefoniczne wychodzące jest wykonywane przez lekarza POZ NZOZ Multi – Medyk lub pielęgniarkę NZOZ Multi – Medyk do pacjenta.
 5. POZ NZOZ Multi – Medyk podczas teleporady potwierdza tożsamość pacjenta na podstawie danych osobowych pacjenta znajdujących się w dokumentacji medycznej.
 6. W przypadku braku kontaktu z pacjentem w godzinie umówionej teleporady, NZOZ Multi – Medyk podejmuje co najmniej trzy próby telefonicznego kontaktu z pacjentem w dacie umówionej teleporady w odstępie nie krótszym niż 5 minut. Fakt nieuzyskania połączenia z pacjentem skutkuje anulowaniem teleporady co odnotowuje się w dokumentacji medycznej pacjenta.
 7. Podczas teleporady lekarz POZ NZOZ Multi – Medyk przekazuje pacjentowi zalecenia wynikające z oceny stanu zdrowia i rozpoznania medycznego, informacje o zaordynowanych lekach oraz wystawionych dokumentach np.: e-recepta itp.
 8. Podczas teleporady lekarz POZ NZOZ Multi – Medyk może, w porozumieniu z pacjentem i w oparciu o przeprowadzony wywiad lekarski tj. stan zdrowia oraz dokumentację medyczną, skierować pacjenta na osobistą wizytę w placówce POZ NZOZ Multi – Medyk. Pacjent jest wówczas informowany podczas teleporady o konieczności udzielenia porady bezpośrednio w placówce POZ NZOZ Multi – Medyk zgodnie z wytycznymi wynikającymi z wiedzy medycznej w zakresie medycyny rodzinnej.
 9. Teleporada nie jest realizowana:
  1. w przypadku gdy pacjent albo jego opiekun ustawowy nie wyraził zgody na realizację świadczenia w formie teleporady, z wyłączeniem świadczeń:

– o których mowa w art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2020 r. poz. 514, z późn. zm.(3)) oraz art. 15b ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 562, 567, 945, 1493 i 2401), tj. wystawienia recepty niezbędnej do kontynuacji leczenia oraz zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne jako kontynuację zaopatrzenia w wyroby medyczne, jeżeli jest to uzasadnione stanem zdrowia pacjenta odzwierciedlonym w dokumentacji medycznej,

–– związanych z wydaniem zaświadczenia,

 1. podczas pierwszej wizyty realizowanej przez lekarza, pielęgniarkę lub położną POZ, wskazanych w deklaracji wyboru, o której mowa w art. 10 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej
 2. w związku z chorobą przewlekłą, w przebiegu której doszło do pogorszenia lub zmiany objawów,
 3. w związku z podejrzeniem choroby nowotworowej,
 4. dzieciom do 6. roku życia poza poradami kontrolnymi w trakcie leczenia, ustalonego w wyniku osobistego badania pacjenta, których udzielenie jest możliwe bez badania fizykalnego,

– z wyłączeniem świadczeń, o których mowa w części II ust. 2 pkt 1 lit. b oraz ust. 4 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 października 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 1749, 1873 i 2043).

 1. Realizację teleporady lekarz POZ NZOZ Multi – Medyk odnotowuje w dokumentacji medycznej pacjenta.
 2. Informuje się o:
  1. Sposobie realizacji: e-recepty: jeżeli podczas teleporady lekarz wystawi pacjentowi e-receptę, pacjent otrzymuje SMS-a z 4-cyfrowym kodem PIN umożliwiającym zrealizowanie e-recepty w dowolnej aptece, podając otrzymany numer PIN oraz numer PESEL. W przypadku braku możliwości odebrania przez pacjenta SMS-a lekarz informuje pacjenta o numerze nadanym przez system, lub możliwości odbioru wydruku recepty przez pacjenta lub osobę upoważnioną w rejestracji NZOZ Multi – Medyk.
  2. Sposobie realizacji: e-skierowania: jeżeli podczas teleporady lekarz wystawi pacjentowi e-skierowanie do poradni specjalistycznej, pacjent otrzymuje SMS-a z 4-cyfrowym kodem umożliwiającym zarejestrowanie się w poradni specjalistycznej w wybranej placówce, podając otrzymany kod oraz numer PESEL. W przypadku braku możliwości odebrania przez pacjenta SMS-a lekarz informuje pacjenta o numerze nadanym przez system, lub możliwości odbioru wydruku przez pacjenta lub osobę upoważnioną w rejestracji NZOZ Multi – Medyk.
  3. Sposobie realizacji: e-zlecenie na wyroby medyczne: jeżeli podczas teleporady lekarz wystawi pacjentowi e-zlecenie na wyroby medyczne, pacjent otrzymuje numer zlecenia. Lekarz informuje pacjenta o możliwości odbioru wydruku zlecenia przez pacjenta lub osobę upoważnioną w rejestracji NZOZ Multi – Medyk. Nr zlecenia lub wydruk uprawnia do zrealizowania go w dowolnie wybranej placówce aptecznej lub w sklepie medycznym.
  4. Sposobie realizacji: realizacja zleceń badań dodatkowych, w szczególności laboratoryjnych lub obrazowych: jeżeli podczas teleporady lekarz skieruje pacjenta na badania laboratoryjne, pacjent lub osoba upoważniona przez pacjenta umawia termin wykonania tych badań: z rejestracją medyczną NZOZ Multi – Medyk, telefonicznie lub osobiście w placówce lub z placówką medyczną wskazaną przez lekarza lub rejestrację medyczną NZOZ Multi – Medyk. W przypadku zleconych przez lekarza badań obrazowych pacjent lub osoba upoważniona zgłasza się do NZOZ Multi – Medyk po odbiór skierowania.
  5. Możliwości założenia przez pacjenta Internetowego Konta Pacjenta: na stronie internetowej https://www.pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta

Kolejki oczekujących

 • Poradnia ginekol.-położnicza - I poł. lipca 2024
 • Poradnia okulistyczna -  I poł. marca 2025
 • Poradnia otolaryngologiczna - II poł. lipca 2024
 • Poradnia chirurgii ogólnej - I poł. lipca 2024
 • Poradnia chirurgii uraz-ortop. - I poł. listopada 2024
 • Poradnia neurologiczna - I poł. sierpnia 2024

TELEFONY

Centrala 71 321 60 03
REJESTRACJA POZ Przychodnia przy pl. Św. Macieja 8 Ip. 71 322 53 22
REJESTRACJA SPECJALISTYCZNA  IIp. 71 321 02 47
RTG 71 321 02 47
USG ogólne 71 322 53 22
Ginekologia 71 321 60 03 wew. 25
USG ginekologiczne 71 321 60 03 wew. 25
Rehabilitacja 71 322 18 73
Medycyna Pracy  883 497 667
REJESTRACJA POZ Przychodnia przy pl. M. Borna 1-3

71 328 80 06

71 328 80 61

 

Rejestracja na wizyty prywatne

prywatne wizyty 793 729 667 chirurg, endokrynolog, neurolog, otolaryngolog, proktolog

883 497 667 angiolog, internista, pulmonolog