Ochrona Danych Osobowych (RODO)

Drogi Pacjencie

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest NZOZ MULTI-MEDYK Sp. z o.o., pl. Św. Macieja 8, 50-244 Wrocław.
 2. Administrator powołał – Inspektora Ochrony Danych, który zgodnie z postanowieniami RODO będzie nadzorował postrzeganie zasad ochrony danych w podmiocie.
 3. Podanie przez Pacjenta danych osobowych jest wymogiem ustawowym*. Niepodanie danych osobowych stanowi brak możliwości leczenia pacjenta w w/w podmiocie.
 4. Prowadzenie dokumentacji medycznej wymaga podania, co najmniej takich danych, jak:
  – imię i nazwisko,
  – nazwisko i imię przedstawiciela ustawowego, gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody,
  – PESEL, a w przypadku noworodka – PESEL matki, a w przypadku dorosłych bez nadanego numeru PESEL – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,(paszport, karta pobytu, itp.),
  – data urodzenia,
  – adres miejsca zamieszkania,
  – numer telefonu, niezbędny do udzielania świadczenia zdrowotnego na odległość przy użyciu systemów teleinformatycznych lub systemów łączności (teleporada lekarska) oraz realizacji e-recept, e-skierowań,
  – adresu e-mailowego do realizacji e-recept, e-skierowań.
 5. Podanie numeru telefonu oraz adresu e-mailowego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przesyłanie danych na te systemy teleinformatyczne WYŁĄCZNIE w celu świadczenia usług medycznych.
 6. Twoje dane przetwarzane są WYŁĄCZNIE w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, zarządzania udzielaniem tych usług oraz leczenia*.
 7. Nie udostępniamy Twoich danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa1. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 8. Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do realizacji celów, na które się zgadzasz powyżej (6), a po tym czasie będą przechowywane w minimalnej, archiwalnej formie tak długo, jak przewiduje prawo1.
 9. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, czy ograniczenia przetwarzania danych określone przez przepisy polskiego prawa.
 10. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Paragraf

Inspektor Ochrony Danych
Alicja Sosnowska  telefon: 512110988

1 RODO Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

* Podstawą jest Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.


RODO w placówkach medycznych

Dnia 25 maja 2018 r. weszło w życie unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych – zwane powszechnie RODO. Rozporządzenie wprowadza wiele zmian oraz nowych obowiązków dla wszystkich podmiotów przetwarzających dane osobowe w tym również dla placówek medycznych.

Wejście w życie nowego prawa z zakresu ochrony danych osobowych wpłynie na sytuację pacjentów placówek, które przygotowują się do tej ewolucji tworząc odpowiedni kodeks postępowań dla placówek medycznych. Ma on doprecyzować regulacje zawarte w unijnym rozporządzeniu oraz ułatwić placówkom, które przetwarzają dane osobowe, ich odpowiednią interpretację.
Dzięki zmianom sektor ochrony zdrowia otworzy się na nowe technologie przetwarzania informacji i podniesie poziom bezpieczeństwa przetwarzanych danych.
W naszej przychodni trwa wdrażanie zmian aby dostosować się do zmian, które wprowadza RODO.

Kolejki oczekujących

 • Poradnia ginekol.-położnicza - I poł. czerwca 2024
 • Poradnia okulistyczna -  I poł. marca 2025
 • Poradnia otolaryngologiczna - I poł. lipca 2024
 • Poradnia chirurgii ogólnej - I poł. czerwca 2024
 • Poradnia chirurgii uraz-ortop. - II poł. października 2024
 • Poradnia neurologiczna - I poł. lipca 2024

TELEFONY

Centrala 71 321 60 03
REJESTRACJA POZ Przychodnia przy pl. Św. Macieja 8 Ip. 71 322 53 22
REJESTRACJA SPECJALISTYCZNA  IIp. 71 321 02 47
RTG 71 321 02 47
USG ogólne 71 322 53 22
Ginekologia 71 321 60 03 wew. 25
USG ginekologiczne 71 321 60 03 wew. 25
Rehabilitacja 71 322 18 73
Medycyna Pracy  883 497 667
REJESTRACJA POZ Przychodnia przy pl. M. Borna 1-3

71 328 80 06

71 328 80 61

 

Rejestracja na wizyty prywatne

prywatne wizyty 793 729 667 chirurg, endokrynolog, neurolog, otolaryngolog, proktolog

883 497 667 angiolog, internista, pulmonolog