Ksero

Dokumentacja medyczna pacjenta jest własnością Zakładu Opieki Zdrowotnej.
Świadczeniodawca jest zobowiązany zapewnić ochronę danych zawartych w dokumentacji medycznej!

Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

 • - do wglądu w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych

 • - poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii

 • - poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu,
  jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.


Przychodnia ma obowiązek udostępnić dokumentację medyczną:

 • - pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu

 • - osobie upoważnionej przez pacjenta

 • - uprawnionym lub upoważnionym organom.


Informujemy, że kserokopię dokumentacji medycznej wydajemy na pisemny wniosek osoby zainteresowanej.

Wniosek powinien zawierać:

 1.  podstawę prawną upoważniającą do otrzymania informacji

 2. zakres informacji: np. leczenie ambulatoryjne – jaka poradnia

 3.  informacje umożliwiające wyszukanie żądanych danych o osobie, w szczególności:


- imię i nazwisko


- datę urodzenia


- adres zamieszkania


- numer PESEL


- kserokopię pisemnej zgody osoby albo jej przedstawiciela ustawowego, o której mowa w art. 22 ust. 3 ustawy, poświadczoną za zgodność z oryginałem.


Kserokopia wykonywana jest na koszt zainteresowanego. Wpłaty można dokonać w Rejestracji Przychodni.
Można ją odebrać osobiście, za okazaniem dowodu osobistego i dowodu wpłaty.
Informacja na temat dokumentacji medycznej można uzyskać w godzinach 8:00 do 14:00 pod numerem telefonu  71 321 64 98.

Podstawa prawna:
*Art. 28 Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Dz.U. 2009 nr 52 poz. 417
Lp. Nazwa usługi Cena usługi
1 1 strona kopii 0,30 zł
2 1 strona odpisu lub wyciągu 1,50 zł
3 wyciąg, odpis lub kopia na elektronicznym nośniku danych 1,50 zł

Kolejki oczekujących

 • Poradnia ginekol.-położnicza - II poł. kwietnia 2024
 • Poradnia okulistyczna -  II poł. stycznia 2025
 • Poradnia otolaryngologiczna - II poł. maja 2024
 • Poradnia chirurgii ogólnej - II poł. kwietnia 2024
 • Poradnia chirurgii uraz-ortop. - II poł. lipca 2024
 • Poradnia neurologiczna - II poł. maja 2024

TELEFONY

Centrala 71 321 60 03
REJESTRACJA POZ Przychodnia przy pl. Św. Macieja 8 Ip. 71 322 53 22
REJESTRACJA SPECJALISTYCZNA  IIp. 71 321 02 47
RTG 71 321 02 47
USG ogólne 71 322 53 22
Ginekologia 71 321 60 03 wew. 25
USG ginekologiczne 71 321 60 03 wew. 25
Rehabilitacja 71 322 18 73
Medycyna Pracy  883 497 667
REJESTRACJA POZ Przychodnia przy pl. M. Borna 1-3

71 328 80 06

71 328 80 61

 

Rejestracja na wizyty prywatne

prywatne wizyty 793 729 667 chirurg, endokrynolog, neurolog, otolaryngolog, proktolog, reumatolog

883 497 667 angiolog, internista, pulmonolog