Ochrona Danych Osobowych (RODO)

Drogi Pacjencie!!

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest NZOZ MULTI-MEDYK Sp. z o.o., pl. Św. Macieja 8, 50-244 Wrocław.
 2. Administrator powołał – Inspektora Ochrony Danych, który zgodnie z postanowieniami RODO będzie nadzorował postrzeganie zasad ochrony danych w podmiocie.
 3. Podanie przez Pacjenta danych osobowych jest wymogiem ustawowym*. Niepodanie danych osobowych stanowi brak możliwości leczenia pacjenta w w/w podmiocie.
 4. Prowadzenie dokumentacji medycznej wymaga podania, co najmniej takich danych, jak:

– imię i nazwisko,

– PESEL, a w przypadku noworodka – PESEL matki, a w przypadku dorosłych bez nadanego numeru PESEL – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,(paszport, karta pobytu, itp.)

– data urodzenia,

– adres miejsca zamieszkania,

– nazwisko i imię przedstawiciela ustawowego, gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody.

 1. Twoje dane przetwarzane są WYŁĄCZNIE w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, zarządzania udzielaniem tych usług oraz leczenia*.
 2. Nie udostępniamy Twoich danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa1. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 3. Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do realizacji celów, na które się zgadzasz powyżej (5), a po tym czasie będą przechowywane w minimalnej, archiwalnej formie tak długo, jak przewiduje prawo1.
 4. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, czy ograniczenia przetwarzania danych określone przez przepisy polskiego prawa.
 5. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
JOANNA SZWAD  telefon: 71 792 66 33

1 RODO Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

* Podstawą jest Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

 

 

Kolejki oczekujących

 • Poradnia ginekol.-położnicza - II poł. sierpnia 2020
 • Poradnia chirurgii ogólnej - II poł. lipca 2020
 • Poradnia neurologiczna - I poł. sierpnia 2020
 • Poradnia otolaryngologiczna - I poł. sierpnia 2020
 • Poradnia chirurgii uraz-ortop. - II poł. sierpnia 2020
 • Poradnia okulistyczna -  brak miejsc na 2020

TELEFONY

Centrala 71 321 60 03
REJESTRACJA POZ "na Macieja" Ip. 71 322 53 22
REJESTRACJA SPECJALISTYCZNA  IIp. 71 321 02 47
RTG 71 321 02 47
USG ogólne 71 322 53 22
Ginekologia 71 321 60 03 wew. 25
USG ginekologiczne 71 321 60 03 wew. 25
Fizykoterapia 71 321 60 03 wew. 52
Medycyna Pracy  883 497 667
REJESTRACJA POZ "na Borna" 71 328 80 06

Rejestracja na wizyty prywatne

prywatne wizyty 793 729 667 chirurg, dermatolog, endokrynolog, neurolog, otolaryngolog, proktolog, reumatolog

883 497 667 angiolog, internista, pulmonolog

Okulista dziecięcy na Borna 71 328 80 61