Dziecko z babcią u lekarza.

Dziecko z babcią u lekarza. Małe dziecko nie jest w stanie samo dotrzeć  do placówki medycznej. Zazwyczaj towarzyszą mu rodzice. Jednak zdarza się, że opiekunem jest babcia, nauczyciel, itp.
Jakie skutki rodzi to w związku z obowiązkami wynikającymi z RODO i czy lekarz może przeprowadzić badanie dziecka?

Samo badanie bez obecności rodzica jest dopuszczalne. Lekarz ma bowiem obowiązek ratowania życia i zdrowia pacjenta. Jeżeli wizyta obejmuje jedynie wykonanie badania, aby ustalić stan zdrowia dziecka, to nie ma ku temu przeciwwskazań prawnych. Jednak podjęcie leczenia czy skierowanie do szpitala musi być zawsze poprzedzone powiadomieniem o tym fakcie rodzica czy opiekuna prawnego oraz uzyskaniem od niego zgody. Nie dotyczy to przypadków, kiedy podjęcie natychmiastowej interwencji medycznej jest konieczne.

Lekarz może wypisać dziecku receptę, ale decyzja dotycząca podania samego leku spoczywa na rodzicach.
To opiekun faktyczny, który był z dzieckiem u lekarza powinien skonsultować z przedstawicielem ustawowym dziecka kwestię podania leku.

Jeśli w wyniku badania okaże się, że dziecko nie wymaga natychmiastowego leczenia, na dalsze planowe leczenie musi wyrazić zgodę przedstawiciel ustawowy (rodzic, opiekun prawny dziecka). Inaczej jest, gdy babcia jest rodziną zastępczą dla wnuka.

Zgodę na leczenie musi wyrazić na piśmie rodzic dziecka w obecności lekarza!!

Upoważnienie babci do podejmowania wszystkich decyzji związanych z leczeniem wnuka nie ma mocy prawnej! Rodzic nie może przekazać władzy rodzicielskiej. Zgoda telefoniczna czy e-mailowa na podjęcie leczenia jest nieważna. Zgoda rodzica musi być w pełni świadoma. To on powinien zgłosić się do przychodni i wyraźnie na piśmie w obecności lekarza doinformować się, jak będzie przebiegało leczenie i o mogących wystąpić powikłaniach. Wyrażona Zgoda musi zawierać dane dziecka: PESEL, imię i nazwisko, dane babci/opiekunki, tj.: PESEL, imię i nazwisko, numer dowodu osobistego, aby móc w dniu wizyty go okazać i potwierdzić swoją tożsamość oraz imię i nazwisko rodzica wraz z czytelnym podpisem.

Druk do wypełnienia, pobierz:  ZGODA na leczenie dziecka

Kolejki oczekujących

  • Poradnia ginekol.-położnicza - I poł. grudnia 2019
  • Poradnia chirurgii ogólnej - I poł. grudnia 2019
  • Poradnia neurologiczna - II poł. stycznia 2020
  • Poradnia otolaryngologiczna - II poł. stycznia 2020
  • Poradnia chirurgii uraz-ortop. - I poł. lutego 2020
  • Poradnia okulistyczna -  brak miejsc do 30-06-2020

TELEFONY

Centrala 71 321 60 03
REJESTRACJA POZ "na Macieja" Ip. 71 322 53 22
REJESTRACJA SPECJALISTYCZNA  IIp. 71 321 02 47
RTG 71 321 02 47
USG ogólne 71 322 53 22
Ginekologia 71 321 60 03 wew. 25
USG ginekologiczne 71 321 60 03 wew. 25
Fizykoterapia 71 321 60 03 wew. 52
Medycyna Pracy  883 497 667
REJESTRACJA POZ "na Borna" 71 328 80 06

Rejestracja na wizyty prywatne

prywatne wizyty 793 729 667 chirurg, dermatolog, endokrynolog, neurolog, otolaryngolog, proktolog, reumatolog

883 497 667 angiolog, internista, pulmonolog

Okulista dziecięcy na Borna 71 328 80 61