RODO informacja dla Pacjentów

Drogi Pacjencie!!

Od dnia 25 maja 2018 r. ochrona danych nabiera nowego znaczenia.

Weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) ne 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. (RODO)
Celem unijnego rozporządzenia jest ujednolicenie ochrony podstawowych praw i wolności osób fizycznych oraz zapewnienie bezpiecznego przepływu danych osobowych na terenie całej UE. Coraz więcej urzędów, sklepów, firm i przedsiębiorstw wykorzystuje i przetwarza nasze dane osobowe; jednocześnie wzrosła liczba niebezpieczeństw i zwiększyło się ryzyko wykorzystania danych osobowych do przestępstw czy nawet „wojen” w cyberprzestrzeni. RODO wprowadza największą ochronę, nie ograniczając dostępu do usług technologicznych.

W NZOZ Multi-Medyk pacjenci zgłaszający się do rejestracji, lekarza czy na badania muszą okazać dokument tożsamości np. dowód osobisty,  paszport, karta pobytu, dokument podróży. W trakcie rejestracji czy wizyty lekarskiej podanie przez Pacjenta danych osobowych jest wymogiem ustawowym*. Niepodanie danych osobowych stanowi brak możliwości leczenia pacjenta w w/w podmiocie.
Wymagane jest podanie, co najmniej takich danych, jak:
– imię i nazwisko,
– PESEL, a w przypadku noworodka – PESEL matki, a w przypadku dorosłych bez nadanego numeru PESEL – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,(paszport, karta pobytu, itp.)
– data urodzenia,
– adres miejsca zamieszkania,
– nazwisko i imię przedstawiciela ustawowego, gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody.

Dane pacjenta przetwarzane są WYŁĄCZNIE w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych oraz leczenia*.
Czynności przetwarzania w NZOZ Multi-Medyk Sp. z o.o. to zbieranie, tworzenie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie,
usuwanie i archiwizowanie danych osobowych.

Dokumentacja medyczna to:
Dokumentacja indywidualna – odnosząca się do poszczególnych pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych.
Dokumentacja zbiorcza – odnosząca się do ogółu pacjentów lub określonych grup pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych.
Dokumentacja wewnętrzna – dokumentacja przeznaczona na potrzeby podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych.
Dokumentacja zewnętrzna – dokumentacja przeznaczona na potrzeby pacjenta korzystającego ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez dany podmiot.

Placówki medyczne mają ustawowy obowiązek:
prowadzenia,
przechowywania,
udostępniania dokumentacji medycznej w sposób określony w ustawie.

 

Dokumentacja jest „własnością” NZOZ Multi-Medyk, który ją sporządził, a nie pacjenta.
Dokumentacja medyczna przechowywana jest przez NZOZ Multi-Medyk.

Mamy obowiązek zapewnienia ochrony danych osobowych (medycznych) pacjenta. 

Podmiot medyczny zapewnia odpowiednie warunki zabezpieczające dokumentację przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą i dostępem osób nieupoważnionych, a także umożliwiające jej wykorzystanie bez zbędnej zwłoki. 

Miejsce przechowywania bieżącej dokumentacji wewnętrznej w zakładzie opieki zdrowotnej określają kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych w porozumieniu z kierownikiem zakładu.

Każdy pacjent ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, czy ograniczenia przetwarzania danych określone przez przepisy polskiego prawa.

Nie udostępniamy Twoich danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa*. 

Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do realizacji celów, na które się zgadzasz powyżej, a po tym czasie będą przechowywane w minimalnej, archiwalnej formie tak długo, jak przewiduje prawo*.

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez NZOZ Multi-Medyk wszystkie zapytania związane z ich ochroną można kierować do Inspektora Danych Osobowych, powołanego przez Administratora, do p. Joanny Szwad, tel. 71 792 66 33.

 

 

* Ustawa o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta z  6 listopada 2008 r.

Kolejki oczekujących

  • Poradnia ginekol.-położnicza - II poł. lipca 2019
  • Poradnia chirurgii ogólnej - II poł. czerwca 2019
  • Poradnia neurologiczna - II poł. lipca 2019
  • Poradnia otolaryngologiczna - II poł. lipca 2019
  • Poradnia chirurgii uraz-ortop. - II poł. sierpnia 2019
  • Poradnia okulistyczna -  brak miejsc na 2019 r.

TELEFONY

Centrala 71 321 60 03
REJESTRACJA POZ "na Macieja" Ip. 71 322 53 22
REJESTRACJA SPECJALISTYCZNA  IIp. 71 321 02 47
RTG 71 321 02 47
USG ogólne 71 322 53 22
Ginekologia 71 321 60 03 wew. 25
USG ginekologiczne 71 321 60 03 wew. 25
Fizykoterapia 71 321 60 03 wew. 52
Medycyna Pracy  883 497 667
REJESTRACJA POZ "na Borna" 71 328 80 06

Rejestracja na wizyty prywatne

prywatne wizyty 793 729 667 chirurg, dermatolog, endokrynolog, neurolog, otolaryngolog, proktolog, reumatolog

883 497 667 angiolog, internista, pulmonolog

Okulista dziecięcy na Borna 71 328 80 61