Karta EKUZ na wyjazd turystyczny do UE

Karta EKUZ na wyjazd turystyczny do UE
Planujesz zagraniczny urlop z rodziną? Jedziesz zwiedzać Europę? Niezależnie od tego, do którego państwa członkowskiego Unii Europejskiej (UE) lub EFTA (Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria) wybierasz się w te wakacje, nie zapomnij o Europejskiej Karcie Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Karta EKUZ wydawana jest bezpłatnie w oddziałach NFZ.

EKUZ jest dokumentem, który potwierdza, że jesteś osobą ubezpieczoną i masz prawo do opieki zdrowotnej w państwie pobytu, pod warunkiem, że świadczenia są niezbędne z przyczyn medycznych. O tym, czy świadczenie jest niezbędne decyduje lekarz. Należy pamiętać, że nie wszystkie świadczenia są bezpłatne – każde państwo członkowskie ustala w przepisach krajowych zasady udzielania opieki zdrowotnej. W wielu państwach na pacjentów nałożony jest obowiązek ponoszenia dodatkowych opłat,  również pacjentów z EKUZ . Koszt opłat dodatkowych, ponoszony przez pacjenta, nie podlega zwrotowi przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ).  Pamiętaj, że kartę EKUZ trzeba wyrobić osobno dla każdego członka rodziny.

EKUZ na wyjazd turystyczny można uzyskać na podstawie wypełnionego wniosku: Wniosek o EKUZ

Co zawiera wniosek o wydanie EKUZ?
– dane osobowe wyjeżdżającego
– określenie tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ (zatrudnienie, studia, świadczenia emerytalno-rentowe itd.)
– dane osoby, która opłaca składkę
– cel wyjazdu (turystyczny, szukanie pracy itp.)
– określenie sposobu odbioru karty

Wypełniony wniosek można złożyć w DOWNFZ:
1. osobiście,  we Wrocławiu przy ul. Dawida 2
2. przez osobę trzecią wraz z wnioskiem musi posiadać upoważnienie do złożenia i odbioru
3. pocztą tradycyjną, po przesłaniu wniosku o wydanie EKUZ, na adres:
Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ
50 – 525 Wrocław
ul. Joannitów 6
4. pocztą elektroniczną, po wysłaniu zeskanowanego wniosku o wydanie EKUZ  na adres e – mail:
wniosek_wr@nfz-wroclaw.pl

Wniosek EKUZ przesłany pocztą tradycyjną lub elektroniczną zostanie odesłany na wskazany we wniosku adres.

Karta EKUZ ma ważność:
– 5 lat – karta wydana dla osób pobierających świadczenia emerytalne
– 6 miesięcy- karta wydana dla osób ubezpieczonych i uprawnionych
– 2 miesiące- karta wydana dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy
– 42 dni – karta wydana dla kobiet w okresie połogu
– 90 dni – karta wydana dla osób, uprawnionym na podstawie art. 54 ustawy o świadczeniach (otrzymują świadczenia opieki społecznej lub z decyzji wójta, burmistrza).

Jeżeli podczas pobytu turystycznego na terenie innego państwa członkowskiego UE/EFTA zajdzie konieczność skorzystania ze świadczeń zdrowotnych, a z jakiegoś powodu np. kradzieży, zagubienia pacjent nie posiada ze sobą EKUZ, może on uzyskać Certyfikat tymczasowo zastępujący EKUZ.  W tym celu należy przesłać do właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ, np. mailem jako załącznik, podpisany wniosek o wydanie Certyfikatu tymczasowo zastępującego EKUZ.
Wniosek o wydanie certyfikatu tymczasowo zastępującego EKUZ

 

Szczegółowe informacje na temat Kart EKUZ dostępne są na stronie NFZ o współpracy międzynarodowej.

Kolejki oczekujących

  • Poradnia ginekol.-położnicza - II poł. marca 2020
  • Poradnia chirurgii ogólnej - II poł. marca 2020
  • Poradnia neurologiczna - II poł. kwietnia 2020
  • Poradnia otolaryngologiczna - II poł. kwietnia 2020
  • Poradnia chirurgii uraz-ortop. - II poł. maj 2020
  • Poradnia okulistyczna -  I poł. grudnia 2020

TELEFONY

Centrala 71 321 60 03
REJESTRACJA POZ "na Macieja" Ip. 71 322 53 22
REJESTRACJA SPECJALISTYCZNA  IIp. 71 321 02 47
RTG 71 321 02 47
USG ogólne 71 322 53 22
Ginekologia 71 321 60 03 wew. 25
USG ginekologiczne 71 321 60 03 wew. 25
Fizykoterapia 71 321 60 03 wew. 52
Medycyna Pracy  883 497 667
REJESTRACJA POZ "na Borna" 71 328 80 06

Rejestracja na wizyty prywatne

prywatne wizyty 793 729 667 chirurg, dermatolog, endokrynolog, neurolog, otolaryngolog, proktolog, reumatolog

883 497 667 angiolog, internista, pulmonolog

Okulista dziecięcy na Borna 71 328 80 61