Zostań naszym pacjentem

Zapraszamy do korzystania z porad lekarskich w naszych przychodniach.

W celu skorzystania z porad POZ w Multi-Medyku należy zgłosić się osobiście do przychodni do rejestracji wraz z dowodem osobistym. Rejestratorka na podstawie danych osobistych przygotuje komputerowo deklaracje, czyli druki imiennego wyboru lekarza, pielęgniarki i/lub położnej oraz sprawdzi w bazie e-WUŚ uprawnienia o przysługującym prawie do świadczeń opieki zdrowotnej [ubezpieczenie].

Zapraszamy Państwa do składania deklaracji dla siebie i dzieci do lekarza POZ w przychodni przy pl. M. Borna 1-3. W przychodni dziecięcej przyjmują obecnie lekarze rodzinni z kwalifikacjami do udzielania świadczeń zarówno dzieciom jak i osobom dorosłym. Deklaracje można składać przez Internetowe Konto Pacjenta lub osobiście w rejestracji przychodni.

Czekamy na Państwa również w naszej placówce przy pl. Św. Macieja 8 – tutaj Razem z deklaracjami należy złożyć w rejestracji oświadczenie o udostępnianiu informacji na temat Państwa leczenia. Wzór do pobrania:
Oświadczenie o uzyskaniu informacji i dokumentacji medycznej pacjenta.

Zgodnie z Ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych pacjent ma prawo do bezpłatnego imiennego wyboru lekarza POZ, pielęgniarki POZ i położnej POZ nie częściej niż trzy razy w roku kalendarzowym. Nie ma potrzeby zgłaszać tego faktu u dotychczasowego świadczeniodawcy. Wyboru lub zmiany dokonuje się bezpośrednio u świadczeniodawcy w przychodni i nie trzeba tego faktu potwierdzać w oddziale Funduszu. W przypadku każdej kolejnej, nieuzasadnionej zmiany należy wnieść opłatę w wysokości 80 złotych. Opłatę należy uiścić na konto właściwego oddziału NFZ.

Podczas pobytu poza miejscem zamieszkania, np. na wakacjach, w delegacji, u rodziny, pacjent ma prawo do podstawowej opieki zdrowotnej w sytuacji nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia. [bez potrzeby składania deklaracji w tym miejscu]

Opłaty nie pobiera się w przypadku:

  • – zmiany miejsca zamieszkania przez pacjenta
  • – zaprzestania udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez wybranego lekarza/pielęgniarkę/położną podstawowej opieki zdrowotnej
  • – z powodu innych przyczyn niezależnych od woli pacjenta.

Wyboru dokonuje się w imieniu własnym. W imieniu innej osoby deklaracje mogą złożyć rodzice lub opiekunowie prawni niepełnoletnich dzieci, bądź innych osób, dla których ustanowiony został opiekun. Deklarację wyboru składa się do konkretnej osoby udzielającej świadczeń: imiennie do lekarza, pielęgniarki czy położnej POZ. Przy wypełnieniu deklaracji wyboru osoba wypełniająca powinna otrzymać do wglądu instrukcję.

Deklaracje wyboru złożone przed dniem 15 czerwca 2014 r., w tym wspólne dla lekarza, pielęgniarki, położnej POZ, zachowują ważność. Należy je jednak wypełnić ponownie podając, nazwiska wybranego lekarza, pielęgniarki i położnej (tylko kobiety).
Osoby ubezpieczone w innym państwie UE, ale mieszkające w Polsce, składają deklaracje do POZ na podstawie poświadczeń wydanych przez właściwy terytorialnie oddział Funduszu. Kiedy pacjent zgłosi się do lekarza, pielęgniarki lub położnej POZ, do których złożył deklarację, a którzy nie pracują już w danej przychodni, świadczeniodawca nie powinien odmówić mu udzielenia świadczeń. Jeżeli pacjent chce nadal korzystać z tej przychodni, powinien dokonać ponownego wyboru pracujących w niej lekarza, pielęgniarki lub położnej POZ.

Deklaracja dla noworodka
Jeżeli dziecko do 6 miesiąca życia nie ma nadanego numeru PESEL, może być zapisane na listę lekarza/pielęgniarki/położnej POZ na podstawie dowodu ubezpieczenia rodzica lub opiekuna prawnego. Po nadaniu dziecku numeru PESEL, najpóźniej po ukończeniu przez nie 6 miesiąca życia, rodzic powinien złożyć ponowną deklarację, ponieważ po tym czasie system informatyczny NFZ zaznaczy deklarację dziecka jako nieaktywną.

Limity osób objętych opieką
Liczba osób objętych opieką jednego lekarza POZ nie powinna przekroczyć 2500 osób.
Liczba osób objętych opieką przez jedną pielęgniarkę POZ nie powinna przekroczyć 2500 osób.
Liczba osób objętych przez jedną położną POZ nie powinna przekroczyć 6600 osób (dziewczęta i kobiety oraz noworodki i niemowlęta obojga płci do ukończenia drugiego miesiąca życia).

*POZ – Podstawowa Opieka Zdrowotna, lekarze interniści i pediatrzy
*e-WUŚ – Elektroniczna weryfikacja uprawnień świadczeniobiorców

Kolejki oczekujących

  • Poradnia ginekol.-położnicza - II poł. kwietnia 2024
  • Poradnia okulistyczna -  II poł. stycznia 2025
  • Poradnia otolaryngologiczna - II poł. maja 2024
  • Poradnia chirurgii ogólnej - II poł. kwietnia 2024
  • Poradnia chirurgii uraz-ortop. - II poł. lipca 2024
  • Poradnia neurologiczna - II poł. maja 2024

TELEFONY

Centrala 71 321 60 03
REJESTRACJA POZ Przychodnia przy pl. Św. Macieja 8 Ip. 71 322 53 22
REJESTRACJA SPECJALISTYCZNA  IIp. 71 321 02 47
RTG 71 321 02 47
USG ogólne 71 322 53 22
Ginekologia 71 321 60 03 wew. 25
USG ginekologiczne 71 321 60 03 wew. 25
Rehabilitacja 71 322 18 73
Medycyna Pracy  883 497 667
REJESTRACJA POZ Przychodnia przy pl. M. Borna 1-3

71 328 80 06

71 328 80 61

 

Rejestracja na wizyty prywatne

prywatne wizyty 793 729 667 chirurg, endokrynolog, neurolog, otolaryngolog, proktolog, reumatolog

883 497 667 angiolog, internista, pulmonolog